Allmänna ordningsregler

1.     Nyttjandetid och avtal

Hamnplats och uppläggningsplats får utnyttjas under tid som framgår i avtalet under förutsättning att båtägaren följer i avtalet överenskomna regler och allmänna villkor.

2.     Avgifter

Avgifter utgår enligt gällande fastställd taxa.
Skulle avgift inte erläggas i rätt tid, äger hamnen rätt att på båtägarens bekostnad undanskaffa båten och båtägarens tillhöriga utrustning.

3.     Båtägaren åligger att

 • taga del av och följa hamnens gällande ordningsföreskrifter
 • att vid all trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet och nedbringa farten (ofta 3 knop) så att skada ej uppstår på anläggningen och andra båtar
 • iakttaga snygghet och ordning inom hamnområdet, allt avfall lämnas på avsedd plats
 • tillse att båt är säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar och andra anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båt, brygga eller boj
 • väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggningar och utrustningar
 • säkra löpande rigg för att minska störande oljud
 • förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor
 • om hamnkaptenen påfordrar, flytta båten till anvisad plats
 • ställa sig vederbörliga myndigheters föreskrifter till efterträdelse
 • taga del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter
 • vid nyttjanderättstidens utgång bortföra båten, såvida inget annat avtalats

4.     Det är båtägaren förbjudet att        

 • utan medgivande från hamnen överlåta, uthyra eller utlåna hamn- eller uppläggningsplats
 • förvara och lagra material inom hamnen än vad utrymmena är avsedda för
 • i skjul, på brygga eller uppläggningsplats förvara eldfarliga vätskor
 • vidtaga åtgärder som förhindrar eller försvårar trafiken i hamnen och på hamnområdet
 • med båt, jolle eller annan farkost okynnesköra i eller i anslutning till hamnen
 • utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare el. dyl. i hamnen eller på hamnområdet
 • inom hamnområdet använda båttoalett med direktutsläpp

5.     Ansvar

 • Båt ligger i hamnen helt på båtägarens ansvar.
  Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad.
 • Hamnen ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, boj, bojkätting och bojsten.
 • Det är båtägarens skyldighet att omgående anmäla skador eller brister på utrustningen.
 • Båtägaren skall för hamnens personal kunna uppvisa giltig legitimation.
 • Båtägaren ansvarar för att även vederbörande gäster följer hamnens regler och ordningsföreskrifter.
 • Hamn- och uppläggningsplats gäller för i avtalet uppgiven båt och ägare.
  Båtbyte eller ändrade äganderättsförhållanden skall omgående anmälas till hamnen.

6.     El

 • Båtplatsinnehavaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter.
 • El får vara kopplad till båten när båtplatsinnehavaren har uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el om man enbart har batteriladdare inkopplad. Varmvattenberedare, elvärmare eller element får då inte vara inkopplade. Särskild avgift uttas inte vid tillfällig kortvarig förbrukning.
 • Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten och ha en maximal längd av 25m. Kablar som inte används skall tas bort. Enbart godkända jordade kablar får förekomma. Godkänd kabel är av typen: extra mångtrådig naturgummikabel med beteckningen H07RN-F eller likvärdig och ha en stickpropp av typ CEE. Hemmagjorda övergångssladdar är ej godkända.
 • Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.

7.     Båtplatsen uthyres i befintligt skick

 • Hamnen förbehåller sig rätten att ändra i dess ordningsföreskrifter.
 • Gällande ordningsföreskrifter skall alltid finnas på anslagstavlan i hamnområdet och hamnens hemsida.
 • Bryter båtägaren mot ovanstående regler och föreskrifter är hamnen berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffande.

Hamnen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.